آدرس : مشهد زیست خاور

09981174651

کدپستی 9189855756
selingallerysahop@gmail.com

هر روز هفته غیر از ایام تعطیل

ساعت 9 صبح تا 11 شب